SPACE–TIME

The relationship of space and time is concerned with spatial solution of the time passage in a specific place of Gallery Emil Filla.
The installation composed of stratified float glass mapping movement of sunlight inside the room at a precise time. Time can be seen by droping of daylight from outside to inside through the window. The act is a general state of the passage in the specific gallery space. The theoretical part is devoted to the development of art precisely to areas of installation, sitespecific, the term white-cube and Gallery Emil Filla. Furthermore the work focuses on the core themes of space and time in comparison to current artistic trends and implemented plan.

Vztah prostoru a času se zabývá prostorovým řešením plynutí času v konkrétním prostoru Galerie Emila Filly. Instalace složená z vrstveného plochého skla mapuje pohyb a dopad slunečního svitu do prostoru v určitém časovém úseku. Čas může být patrný z vrženého denního světla z exteriéru do interiéru skrze okna. Jedná se o obecné konstatování plynutí ve specifickém prostoru galerie. Teoretická část se věnuje vývoji umění přesněji oblastem Instalace, site-specific, termínu white-cube a samotné Galerii Emila Filly. Dále se práce zaměřuje na základní témata prostoru a času v komparaci se současnými uměleckými tendencemi a realizovaným záměrem.

DIPLOMA WORK 2013